El Bot Salvavides

El treball a la mar ha estat sempre difícil i perillós. I encara més si es tenen en compte les condicions en què desenvolupaven la seva feina els pescadors calafellencs del final del segle XIX i el principi del segle XX. Sense cap tipus de suport tecnològic que permetés preveure situacions de risc, els mariners havien d’encomanar-se a l’ajut diví per tal d’evitar accidents i naufragis.

Pel que fa als estralls que ocasionaven els temporals a les embarcacions que es trobaven feinejant, es tenen notícies de naufragis des del començament del segle passat. Segurament n’hi havia hagut abans, però no se’n coneixen dades. Com a mínim se sap que hi va haver dos naufragis amb mariners ofegats el 1910 i el 1915, i un altre sense víctimes el 1912, quan una barca que feia el bou va topar amb un explosiu que, pel que sembla, s’havia desprès d’un vapor francès que havia naufragat prop de Barcelona i deixat una part de la seva càrrega a la deriva. A causa d’aquestes circumstàncies, i atès el fet que, quan es produïa un temporal, les barques que es trobaven en mar quedaven desvalgudes, el Pòsit de Pescadors de Calafell va adquirir el bot salvavides l’any 1920, després de viure diferents entrebancs.

El Bot Salvavides és una embarcació d’unes característiques molt singulars. Va ser construït a les drassanes Corbeto de Barcelona igual que la majoria d’embarcacions de salvament de les mateixes dècades. Malgrat les coincidències cap tenia, ni té, un equilibri tan aconseguit entre la seva estructura i l’encertada distribució dels compartiments estancs i contrapesos. És tan perfecte i tan harmònic que fins i tot en la mar més bonança, la tripulació es permet de bolcar-lo expressament perquè en pocs moments retorni a la seva posició original.

Entre els anys 1921 i 1954 el Bot va fer quatre salvaments “oficials” de barques que es trobaven en perill a causa de la mala mar.

A mitjans dels anys quaranta va heretar la patronia del seu pare el Ramon Ortoll, el Monis, un home que per pròpia iniciativa va engrescar la tripulació per tal d’intentar fer donar la volta al Bot Salvavides en mar plana.

Malgrat que la qüestió de les voltes va començar a finals dels anys 40, l’empenta definitiva d’aquestes exhibicions no es va produir fins l’any 1954 quan l’Estació de Salvament de Sitges va convidar les de Vilanova i Calafell a participar en una regata amb els seus bots de salvament. Aquesta cursa es va celebrar durant l’última setmana d’agost, coincidint amb la seva Festa Major de Sant Bartomeu.

L’embarcació de Calafell aviat va perdre la regata i la tripulació de Calafell, ferida en el seu amor propi i amb el del seu patró al capdavant, es van confabular per fer alguna cosa que restituís el seu malmès orgull. Va ser aleshores quan, per primera vegada de manera més oficial van oferir l’espectacle de fer tombar diverses vegades el bastiment.

El Bote Salvavidas

El trabajo en el mar ha sido siempre difícil y peligroso. Y aún más si se tienen en cuenta las condiciones en que desarrollaban su trabajo los pescadores calafellenses del final del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin ningún tipo de apoyo tecnológico que permitiera prever situaciones de riesgo, los marineros debían encomendarse a la ayuda divina para evitar accidentes y naufragios.

En cuanto a los estragos que ocasionaban los temporales a las embarcaciones que se encontraban faenando, se tienen noticias de naufragios desde el comienzo del siglo pasado. Seguramente había habido antes, pero no se conocen datos. Como mínimo se sabe que hubo dos naufragios con marineros ahogados en 1910 y 1915, y otro sin víctimas en 1912, cuando una barca que hacía el “bou” se topó con un explosivo que, al parecer, se había desprendido de un vapor francés que había naufragado cerca de Barcelona y dejado una parte de su carga a la deriva. Debido a estas circunstancias, y dado el hecho de que, cuando se producía un temporal, las barcas que se encontraban en mar queda desvalidas, el Pósito de Pescadores de Calafell adquirió el bote salvavidas en 1920, después de vivir diferentes obstáculos.

El Bote Salvavidas es una embarcación de unas características muy singulares. Fue construido en los astilleros Corbeto de Barcelona al igual que la mayoría de embarcaciones de salvamento de las mismas décadas. A pesar de las coincidencias ninguno tenía, ni tiene, un equilibrio tan logrado entre su estructura y la acertada distribución de los compartimentos estancos y contrapesos. Es tan perfecto y tan armónico que incluso en el mar de más bonanza, la tripulación se permite volcarlo expresamente para que en pocos momentos retorne a su posición original.

Entre los años 1921 y 1954 el Bote hizo cuatro salvamentos "oficiales" de barcas que se encontraban en peligro debido a la mala mar.

A mediados de los años cuarenta heredó la patronazgo de su padre Ramón Ortoll, el Monis, un hombre que por propia iniciativa animó la tripulación para intentar dar la vuelta al Bote Salvavidas en mar plana.

Pese a que la cuestión de las vueltas comenzó a finales de los años 40, el empujón definitivo de estas exhibiciones no se produjo hasta el año 1954 cuando la Estación de Salvamento de Sitges invitó a las de Vilanova y Calafell a participar en una regata con sus botes de salvamento. Esta carrera se celebró durante la última semana de agosto, coincidiendo con la Fiesta Mayor de San Bartolomé.

La embarcación de Calafell pronto perdió la regata y la tripulación de Calafell, herida en su amor propio y con el de su patrón al frente, se confabuló para hacer algo que restituyera su dañado orgullo. Fue entonces cuando, por primera vez de manera más oficial ofrecieron el espectáculo de hacer girar varias veces el barco.

Lifeboat "El Bot Salvavides de Calafell"

The work at sea has always been difficult and dangerous. And even taking into account the conditions in which they developed their work Calafell fishermen of the late nineteenth and early twentieth century. Without any technological support that would predict risk situations, the sailors had to entrust to God's help to prevent accidents and shipwrecks.

As for the havoc it causes temporary vessels that were feinejant, the news of shipwrecks from the beginning of the last century. Surely there had been before, but data are known. At least we know that there were two wrecks with sailors drowned in 1910 and 1915 and another in 1912 without casualties when a boat that did the bull ran into an explosive, apparently, was then a French steamer that was wrecked near Barcelona and made a part of its load to drift. Due to these circumstances, and given the fact that when there was a storm, the boats were at sea were destitute, the positive Fishermen Calafell acquired lifeboat in 1920, after living several obstacles.

The lifeboat is a boat of some very unique features. It was built in the shipyards corvette Barcelona like most rescue boats of the same decades. Despite the similarities none had or have, so achieved a balance between their structure and the correct distribution of compartments and balances. It's so perfect and harmonious so that even more at sea boom, the crew is allowed to dump it specifically because a few moments to return to its original position.

Between 1921 and 1954 four rescue boat made "official" boats that were in danger because of poor March.

In the mid forties patterns inherited from his father Ramon Ortoll the Monis, a man on his own initiative encouraging the crew to try to turn the lifeboat in flat water.

Although the question of the towers began in the late 40s, the definitive exhibitions of these did not occur until 1954 when the station Salvage Sitges and Vilanova was invited to participate in Calafell a race with their lifeboats. This race was held during the last week of August, coinciding with the festival of St. Bartholomew.

The boat Calafell soon lost the race and the crew of Calafell, wound his pride and the pattern of their head, they collude to do something that restores your damaged pride. It was then for the first time in more official offered the show several times to turn the frame.Reportatge del Bot en el NO+DO, realitzat per la `Filmoteca Navional´. L'exhibició és a partir del miut 1:20 del video.Reportatge del Bot des de l´aire, de BonavistaMultimedia.Exhibició del Bot per la Festa Major de Sant Pere.